Hlavným cieľom vzdelávania je prehĺbenie si profesijných kompetencií v oblasti on-line vzdelávania využiteľných na štandardný výkon činnosti a pri sebavzdelávaní zamestnanca a to získaním poznatkov o nových formách a metódach vzdelávania.

Špecifické ciele

  • osvojiť si základné pojmy e-vzdelávania,
  • porovnať výhody a nevýhody elektronického vzdelávania,
  • poznať prostredie LMS Moodle a vedieť sa v ňom orientovať,
  • nastaviť osobný profil,
  • poznať význam a funkcie jednotlivých modulov zdrojov (Adresár, Kniha, Stránka, Súbor, URL) a vedieť s nimi pracovať,
  • poznať význam a funkcie jednotlivých modulov aktivít (Anketa, Chat, Fórum, Prednáška, Slovník, Test, Tvorivá dielňa, Wiki, Zadanie, Prieskum) a vedieť s nimi pracovať.

Cieľom kurzu je ...

Po jeho absolvovaní bude študent vedieť ...